Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-003/2008/363.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Fejes Gábor ügyvéd) által képviselt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Sopron), valamint a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd) által képviselt MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest) és Rail Cargo Hungaria Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Budapest) eljárás alá vont vállalkozások ellen versenykorlátozó megállapodás miatt folytatott versenyfelügyeleti eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy

 • a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. 2004. május 1. és 2005. december 31. között a gazdasági verseny korlátozását célzó megállapodásukkal egységes vasúti árufuvarozási díjszabást állapítottak meg.

 • a Rail Cargo Hungaria Zrt. és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. a gazdasági verseny korlátozását célzó megállapodásukkal

  • 2006. január 1. és 2009. május 25. között felosztották a magyar vasúti árufuvarozás piacát, valamint

  • 2006. január 1. és 2007. július 17. között egységes vasúti árufuvarozási díjszabást állapítottak meg.

Az eljáró versenytanács kötelezi

  • a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.-t 300.000.000 Ft (azaz Háromszázmillió forint),

  • a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-t 100.000.000 Ft (azaz Egyszázmillió forint),

  • a Rail Cargo Hungaria Zrt.-t 850.000.000 Ft (azaz Nyolcszázötvenmillió forint)

versenyfelügyeleti bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Az eljáró versenytanács - tárgyaláson kívül - meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács

 • a Rail Cargo Hungaria Zrt. és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. által alkalmazott egységes vasúti árufuvarozási díjszabás tekintetében a 2007. július 17-ét követő időszakra, valamint

 • a Rail Cargo Hungaria Zrt. és a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. között létrejött, az együttműködés szabályozására vonatkozó keretszerződés és az azzal összefüggésben tanúsított magatartás tekintetében a 2009. május 25-ét követő időszakra

vonatkozóan a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye.

A kérelmet a Fővárosi Törvényszék nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.