Nyomtatható verzió PDF formátumban

NYILVÁNOS VÁLTOZAT!

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/28/2013.
Iktatószám: Vj/28-506/2013.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

 • a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. III/2.) által képviselt EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Dorottya u 1.);

 • a Morley Allen & Overy Iroda (1075 Budapest, Madách Imre u. 13-14.) által képviselt HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1061 Budapest, Király u. 12.);

 • a [személyes adat] által képviselt MEDCENTER Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (3526 Miskolc, Repülőtéri utca 4.);

 • a [személyes adat] által képviselt Medicon professional Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.);

 • a [személyes adat] által képviselt MEZADIN Piackutató és Marketing-kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (4225 Debrecen, Kiserdő utca 74-76.);

 • a Tóth M. Gábor Ügyvédi Iroda által képviselt PharmAudit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (3390 Füzesabony, Pacsirta út 40.);

 • az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.) által képviselt TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4042 Debrecen, Pallagi út l3.), mint a TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogutódja

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

h a t á r o z a t o t.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a MEZADIN Piackutató és Marketing-kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság, a PharmAudit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” és a TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság a gazdasági verseny korlátozását célzó és ténylegesen ilyen hatással járó, egységes, komplex és folyamatos jogsértést tanúsítottak a Budapesti Egészségközpont Zrt. 2011. évi „Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásával összefüggésben, amikor

 1. a közbeszerzési kiírást befolyásolták valamint

 1. a közbeszerzési ajánlatuk benyújtása előtt az ajánlati áraikat egymásra tekintettel határozták meg és felosztották egymás között a piacot.

E jogsértés miatt az eljáró versenytanács kötelezi a(z)

 • EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 792.200.000,- – azaz hétszázkilencvenkettőmillió-kettőszázezer – Ft;

 • HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 792.200.000,- – azaz hétszázkilencvenkettőmillió-kettőszázezer – Ft;

 • MEZADIN Piackutató és Marketing-kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaságot 66.595.000,- – azaz hatvanhatmillió-ötszázkilencvenötezer – Ft;

 • PharmAudit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.”-t 12.400,- azaz tizenkettőezer-négyszáz – Ft;

 • TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 792.200.000,- – azaz hétszázkilencvenkettőmillió-kettőszázezer – Ft

bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

 1. Az eljáró versenytanács a MEZADIN Piackutató és Marketing-kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság eljárás alá vonttal szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozás-csoportba tartozó Medicon professional Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-t és a MEDCENTER Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot nevesíti – mivel a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni – a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a közléstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

 1. Az eljáró versenytanács elutasítja az EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság részletfizetés engedélyezése iránti kérelmét.

A végzés ellen a közléstől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

 1. Az eljáró versenytanács elutasítja a MEDCENTER Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Medicon professional Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. és a MEZADIN Piackutató és Marketing-kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság az eljárás felfüggesztésére irányuló kérelmét elutasítja

E végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.