Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/11/2014
.
Iktatószám:
Vj/11-162 /2014.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Réczicza White&Case LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest Andrássy út 11.) által képviselt LIGA TV Kft. (1145 Budapest, Gyarmat utca 52.) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban a LIGA TV Kft. Vj/11-144/2014. és Vj/11-145/2014. számon iktatott fellebbezései tárgyában – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a vizsgálók Vj/11-135/2014. számú és Vj/11-136/2014. számú végzéseit akként változtatja meg, hogy a végzések indokolásának III. részét a következő bekezdésekkel egészíti ki:

„Az üzleti titok Ptk.-ban meghatározott fogalmának azon eleme, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság ne terhelje, azt a kötelezettséget is magában foglalja, hogy a jogosult az általa üzleti titoknak tartott információk vonatkozásában a közigazgatási hatóságok előtt lefolytatott eljárásokban (így a közbeszerzési és versenyfelügyeleti eljárásban is) jelezze ezen adatok üzleti titokként történő kezelését annak érdekében, hogy sem a jogosult versenytársai, sem a szélesebb nyilvánosság ezen adatokat ne ismerhesse meg. Erre a feltevésre azért is lehet alapozni, mert az üzleti titok körébe tartozó adatok, információk, ismeretek a vállalkozások olyan vagyoni értékű jogai közé tartoznak, amelyek felfedésének legkisebb veszélye esetén az ésszerűen eljáró gazdálkodó szervezetektől elvárható a veszély elhárításához szükséges intézkedések megtétele.

A Liga TV Kft. nem kérte a versenyfelügyeleti eljárásban vizsgált közbeszerzési eljárások során azon adatok üzleti titokként kezelését, melyek vonatkozásában jelen végzés a védett adatkénti kezelés megszüntetéséről döntött, holott a Kbt. 80. §-ának (1) bekezdése alapján erre lehetősége lett volna. Az üzleti titokként történő kezelést a Liga TV Kft. a közbeszerzési eljárásban annak ellenére nem kérte, hogy a Kbt. 80. §-ának (4) bekezdése alapján a közbeszerzési eljáráson résztvevő ajánlattevő versenytársak kérhették, hogy a Liga TV Kft. ajánlatának azon részeibe betekinthessenek, melyek nem minősülnek üzleti titoknak. Így a Liga TV Kft. versenytársainak megvolt a lehetősége arra a közbeszerzési eljárás során, hogy az érintett iratokba betekintsenek.

E tényeket nem hagyhatja figyelmen kívül a GVH azon kérdés elbírálásakor, hogy az adat jogosultját terheli-e felróhatóság az üzleti titok megőrzésével kapcsolatban.”

Egyebekben az eljáró versenytanács a vizsgálók Vj/11-135/2014. számú és Vj/11-136/2014. számú végzéseit helybenhagyja.

E végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemben lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.