Nyomtatható verzió PDF formátumban

A határozathoz kijavító végzés tartozik (lásd kapcsolódó anyagok: Vj-11/2014/335)

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/11/2014
Iktatószám:
Vj/11-334/2014

 Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. S. Sz., 1123 Budapest, Alkotás u. 39/C) által képviselt Finella Investment Kft. (1145 Budapest, Gyarmat utca 52.), a Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest Andrássy út 11.) és dr. G. T. ügyvéd (1061 Budapest Andrássy út 11.) által képviselt „PUPU Produkció” Filmgyártó Kft. (1147 Budapest, Fűrész utca 73/A. I. em. 4.), az  ugyancsak általuk képviselt JRM Produkció Kft. (1213 Budapest, Puli sétány 14. II/10), és szintén általuk képviselt Nosztalgia-Design Kft. (2051 Biatorbágy, Május 1. u. 28.), és szintén általuk képviselt TVP Televíziós és videó műsorokat gyártó Kft. (1114 Budapest, Bukarest utca 7. I. em. 1), valamint a Réczicza Dentons Europe LLP Ügyvédi Iroda (1061 Budapest Andrássy út 11.) és dr. T. T. ügyvéd (1061 Budapest Andrássy út 11.) által képviselt LIGA TV Kft. (1145 Budapest, Gyarmat utca 52.) eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatát.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Finella Investment Kft. mint a HTD Szaknévsor Kiadó Kft.jogutódja, a JRM Produkció Kft., a LIGA TV Kft., a „PUPU Produkció” Filmgyártó Kft. és a Nosztalgia-Design Kft. a 2013. november 2-án meghirdetett és az uniós eljárásrendben lefolytatott „Keretmegállapodás hd televíziós mobil közvetítőegység bérlésére a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére 24 havi időszakra, esetenként humán erőforrás biztosításával” tárgyú és a „Keretmegállapodás SD televíziós mobil közvetítőegység bérlésére a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére 24 havi időszakra, esetenként humán erőforrás biztosításával” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben versenykorlátozó céllal összehangolták magatartásukat.

  1. A fenti jogsértés miatt eljáró versenytanács kötelezi a(z)

  • a LIGA TV Kft.-t, hogy fizessen meg 40.000.000,- Ft. (azaz negyvenmillió forint),

  • a Finella Investment Kft.-t, hogy fizessen meg 32.500.00,- Ft. (azaz harminckétmillióötszázezer) forint),

  • a JRM Produkció Kft.-t, hogy fizessen meg 8.751.500,- Ft, (azaz nyolcmillióhétszázötvenegyezerötszáz forint),

  • a „PUPU Produkció” Filmgyártó Kft.-t, hogy fizessen meg 669.500,- Forint, (azaz hatszázhatvankilencezerötszáz forint),

  • a Nosztalgia-Design Kft.-t, hogy fizessen meg 49.500,- Ft., azaz (negyvenkilencezerötszáz forint)

versenyfelügyeleti bírságot, amelyet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül kötelesek megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

  1. Az eljáró versenytanács a Finella Investment Kft.-vel  szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozás-csoportba tartozó LIGA TV Kft.-t, a LIGA TV Kft.-vel szemben kiszabott bírság tekintetében a vele egy vállalkozás-csoportba tartozó Finella Investment Kft.-t nevesíti  – mivel a Tpvt. 78. § (5) bekezdése alapján külön végzésben egyetemlegesen kívánja kötelezni őket – a bírság be nem hajtott részének megfizetésére, amennyiben a bírságot a vállalkozás-csoport jogsértést megvalósító tagja önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

 

 Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a TVP Televíziós és videó műsorokat gyártó Kft.-vel szemben az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye.

A jogorvoslati kérelmeket a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.