Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf. 1036
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám:       VJ/97/2016.
Iktatószám:   VJ/97-282/2016.                                                                                                                                                         

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a(z)

  • Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u.12.; eljáró ügyvéd: dr. F. G.) által képviselt Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd. (#6 Milton Street, Freeport, Bahama-szigetek),
  • B. G. ügyvéd által képviselt Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. (1031 Budapest, Kazal utca 64-66.),
  • SZILVÁSI Ügyvédi Iroda (2800 Tatabánya, Komáromi u. 3. fszt. 1.; eljáró ügyvéd: dr. Sz. Cs.) által képviselt TRIÓDA Biztonságtechnika Zrt. (1191 Budapest, Üllői út 206.)

eljárás alá vont vállalkozások ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

I. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd. és a Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. 2009 októberétől 2018 novemberéig és a TRIÓDA Biztonságtechnika Zrt. 2009 októberétől 2017 júniusáig egységes és folyamatos, versenykorlátozó célú jogsértést követtek el, amikor

  • az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikk (1) bekezdés c) pontjába ütköző módon korlátozták a Paradox termékek határokon átnyúló passzív értékesítését,
  • az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikk (1) bekezdés a) pontjába ütköző módon a telepítői árak tekintetében meghatározták a Paradox termékek viszonteladási árának mértékét, továbbá
  • az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikk (1) bekezdés b) pontjába ütköző módon korlátozták a végfelhasználói árak internetes feltüntetését, ezáltal a Paradox termékek online értékesítését.

II. Az eljáró versenytanács a Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. és a Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd. tekintetében a jogsértés további folytatását megtiltja.

III. Az eljáró versenytanács a Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft.-t kötelezi, hogy a jelen határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban, dokumentálható módon tájékoztassa valamennyi, a Paradox termékek értékesítésében érintett partnerét, hogy a viszonteladói és telepítői szerződések fenti I. pontban kifogásolt rendelkezései (azaz a Paradox termékek határokon átnyúló passzív értékesítésének tilalma, a telepítői árak tekintetében a Paradox termékek viszonteladási árának meghatározása, valamint a végfelhasználói árak internetes feltüntetésének tilalma révén az online értékesítés korlátozása) a versenyjogi előírásokba ütköznek, és ennek teljesítését a jelen határozat kézhezvételétől számított hatvan napon belül igazolja a Gazdasági Versenyhivatal számára.

IV. Az eljáró versenytanács a TRIÓDA Biztonságtechnika Zrt.-t kötelezi arra, hogy az általa az eljárás folyamán kialakított és bevezetett megfelelési programot a jelen határozat kézhezvételét követően is folyamatosan működtesse, alkalmazza, s ezt az első teljes pénzügyi évről készült megfelelőségi jelentés (vö. Versenyjogi megfelelőségi szabályzat, 3. fejezet, 3-1 alfejezet, hetedik francia bekezdés) 2021. január 31-ig történő benyújtásával igazolja a Gazdasági Versenyhivatal számára.

V. Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá

  • a Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd.-t 300.000.000 Ft, azaz háromszázmillió forint,
  • a Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft.-t 240.000.000 Ft, azaz kétszáznegyvenmillió forint,
  • a TRIÓDA Biztonságtechnika Zrt.-t pedig 9.000.000 Ft, azaz kilencmillió forint

versenyfelügyeleti bírság megfizetésére.

A bírság összegét az eljárás alá vont vállalkozások a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú (IBAN: HU88 10032000-01037557-00000000, SWIFT: HUSTHUHB) bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás számát és az eljárás alá vont megnevezését. A Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd. és a Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft. a befizetést egyösszegben, a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles teljesíteni, míg a TRIÓDA Biztonságtechnika Zrt. a bírságot 12 havi, egyenlő összegű, egyenként 750.000 Ft-os részletben köteles megfizetni akként, hogy az első részlet esedékessége a jelen határozat kézhezvételét követő 30. nap, a további részleteket pedig az első részlet esedékességét követő hónaptól havonta, adott hónap 10. napjáig köteles teljesíteni. Bármely részlet elmaradása esetén a még fennálló teljes tartozás egy összegben esedékessé válik.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot köteles fizetni. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

* * *

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar