Pályázati kiírás
A Gazdasági Versenyhivatal

"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban"

témában országos pályázatot hirdet a magyar és a közösségi versenyjog tárgyában egyetemek és főiskolák nem-posztgraduális, nappali tagozatos hallgatói részére

2006-ban az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés pályamunkák beérkezését várjuk:

 • Kommunikációs kampányok háborúja az egyes távközlési szektorokban (egy szektor sajátosságainak bemutatásával)

 • Közös vállalkozások versenyjogi kezelése az EU-ban

 • Verseny a lakossági bankpiacon

 • A 2005/29/EK irányelv - lesz-e egységes európai fogyasztóvédelmi jog- - a jogharmonizáció és a jogalkalmazás dilemmái

 • A vevői erő szabályozására tett EU tagállami kísérletek és azok hatásai, különös tekintettel a versenyjog területét érintő megoldásokra
  Vagy:
  A vevői erő szabályozási megközelítése Magyarországon / más EU-tagállamokban, illetve az azok mögött rejlő közgazdasági érvek

 • A Gazdasági Versenyhivatal és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség hatáskörének elhatárolása

 • A 82. cikk reformja

 • A versenyhatóság fellépése a szabályozott szektorokban az ágazati szabályozóhatóság szerepén túl

 • Nélkülözhetetlen eszközök megítélésének bemutatása egy helyi közszolgáltatási piacon keresztül

 • Árukapcsolási gyakorlatok hatása a versenyre, és versenyjogi megítélése

 • Árdiszkrimináció alkalmazási gyakorlata és hatása a versenyre

 • A túlzó árazás (excessive pricing), mint erőfölénnyel való visszaélés, értelmezése és kezelése a magyar / nemzetközi versenyhatóságok gyakorlatában

Terjedelem:

pályamunkákat max. 60.000 karakterig tudunk elfogadni (lábjegyzetek, végjegyzetek és szóközök nélkül). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár.

Leadási határidő:

2007. június 1.

Eredményhirdetés:

2007. június végén

A pályamunkák díjazása:

1. hely

250.000 Ft
és részvétel egy nemzetközi versenyjogi konferencián

2. hely

180.000 Ft

3. hely

120.000 Ft

A pályadíj adóköteles jövedelem.

A részletes pályázati feltételekről további információ található a Gazdasági Versenyhivatal Internet honlapján elhelyezett ismertetőn ( http://www.gvh.hu ), illetve rendelkezésükre áll
dr. Szilágyi Gabriella (tel: (1) 472-8938, Szilagyi.Gabriella@gvh.hu ) és
dr. Csépai Balázs (tel: (1) 472-8989, Csepai.Balazs@gvh.hu ).

A résztvevők, meghirdetés

A pályázatra az ország egyetemeinek és főiskoláinak nem-posztgraduális hallgatóinak jelentkezését várjuk. A verseny ily módon értett "zártkörűségének" biztosítása érdekében azt kérjük a hallgatóktól, hogy a beadott pályamunkákat a témáért az intézménynél illetékes személy (pl. tanszékvezető vagy témavezető) aláírásával lássa el, vagy iskolalátogatási igazolást nyújtsanak be.
A pályamunkát írók számára biztosítjuk a GVH könyvtárának használatát. Időpontot egyeztetni Rutkai Ágnes könyvtárossal a (1) 472 8992-es telefonszámon lehet.

A pályamunkák benyújtása

A pályamunkákat a hallgatóknak kinyomtatva két példányban és elektronikusan Word dokumentum formátumban, jeligével jelölt borítékban, postai úton kell megküldeniük a Versenykultúra Központnak (dr. Szilágyi Gabriella megjelölésével), de személyesen is át lehet adni a postabontóban. A kinyomtatott pályamunka nem tartalmazhatja a hallgató és tanintézménye nevét, a név helyett a jeligét kell feltüntetni. A pályamunkát tartalmazó borítékon belül, ugyanazzal a jeligével jelölt, külön lezárt borítékban kell feltüntetni a pályázó nevét, értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét és az egyetem/főiskola nevét, a látogatott évfolyam számát, a témáért felelős tanár igazolását (vagy az iskolalátogatási igazolást) arról, hogy a pályázó adott intézmény (nem-posztgraduális) hallgatója.

A pályázatok értékelésének módja

A vetélkedő szervezéséről, a pályamunkák pártatlan értékeléséről a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja gondoskodik. A pályamunkákat értékelő bizottságban egyrészt a Gazdasági Versenyhivatal, másrészt a magyar és közösségi versenyjogi szakmához kötődő ügyvédek, minisztériumi tisztviselők és egyetemi tanárok vesznek részt, akik egységesített szempontrendszer alapján bírálják el a dolgozatokat. Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás. Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a Versenykultúra Központ írásban értesíti a pályázókat. Az első három helyezett dolgozatát a Gazdasági Versenyhivatal honlapján közzéteszik.