Pályázati kiírás

 

 

A Gazdasági Versenyhivatal [1]

„Versenyjog Magyarországon és az EU-ban”

címmel országos tanulmányi versenyt hirdet

a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában nappali tagozatos hallgatók részére

 

2019-ben az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés pályamunkák, dolgozatok beérkezését várjuk:

1.

Az online platformok versenyjogi megítélése - jogi és közgazdasági szempontok figyelembevételével.

2.

A közvetlen és közvetett bizonyítékok bizonyító erejének megítélése kartellügyekben az uniós és a hazai esetjog alapján.

3.

A magánjogi jogérvényesítés uniós és hazai tapasztalatai a versenyjogi kártérítési irányelv átültetését követően.

4.

A fúziókontroll korszerű közgazdasági elemzési módszereinek összefoglaló vagy egy-egy módszerre fókuszáló bemutatása, értékelése, különös tekintettel a jelentősebb európai ügyek tapasztalataira.

5.

Az összefonódásokra vonatkozó végrehajtási tilalom megsértésének uniós és hazai joggyakorlata.

6.

Külföldi tőkebefektetések ellenőrzése és a fúziókontroll viszonya – nemzetközi tapasztalatok.

7.

Az interneten keresztüli értékesítést korlátozó vertikális megállapodásokkal kapcsolatos hazai, valamint európai uniós szabályozás és ítélkezési gyakorlat.

8.

Gazdasági erőfölényben lévő vállalkozások által alkalmazott árkedvezmények versenyjogi megítélése – az európai uniós joggyakorlat fejlődése és a közgazdasági elemzések szerepe.

Terjedelem: legfeljebb 60.000 karakter (lábjegyzetek, végjegyzetek, tartalom- és irodalomjegyzék, valamint szóközök nélkül számítva). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár (minden megkezdett 1000 karakter túllépés esetén 1 pont levonás jár).

Leadási határidő: 2019. július 19. (postai bélyegző szerint)

Eredményhirdetés: várhatóan 2019 szeptemberében

A pályamunkák, dolgozatok díjazása:

1. hely 400.000 Ft

2. hely 300.000 Ft

3. hely 200.000 Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem.

A versenyen való részvétel feltételeivel kapcsolatban a GVH-tól további felvilágosítás írásban, a versenykultura@gvh.hu címen kérhető.

Részvételi feltételek

A versenyre egyetemek és főiskolák nappali tagozatos alap- vagy mesterképzésében (osztatlan képzés, BSc/BA/MSc/MA képzés) részt vevő hallgatók magyar nyelvű pályázatait várjuk. A verseny ily módon értett "zártkörűségének" biztosítása érdekében azt kérjük a hallgatóktól, hogy hallgatói jogviszonyukról igazolást nyújtsanak be. Azon hallgatók pályázhatnak, akik a pályamunkák leadási határidejekor aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Lehetőség van arra, hogy legfeljebb két – a fenti feltételeknek megfelelő – hallgató közös pályamunkát adjon be. Ebben az esetben (helyezés esetén) a pályadíj fele-fele arányban illeti meg őket.

A pályamunkát, dolgozatot írók számára biztosítjuk a GVH könyvtárának használatát. Időpontot egyeztetni Rutkai Ágnes könyvtárossal a (1) 472-8992-es telefonszámon lehet.

A versenyen a GVH munkatársainak közeli hozzátartozói [2] nem indulhatnak.

A pályamunkák, dolgozatok benyújtása

A pályázás jeligével történik. A dolgozatot jeligével kell ellátni, az nem tartalmazhat a hallgató(k) azonosítására alkalmas adatot(név, elérhetőség, stb.), valamint nem szabad aláírni! Az így elkészített pályamunkát kinyomtatva egy példányban és elektronikus adathordozón [3] Microsoft Office Word 2010 fájlformátumban [4] kell benyújtani lezárt, nagyméretű borítékban postai úton (cím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.) vagy személyesen (a GVH épületében, cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.). A nagyméretű borítékon fel kell tüntetni: a választott jeligét és a következő szöveget: „Tanulmányi verseny 2019”. A pályamunkát tartalmazó nagyméretű borítékon belül, ugyanazzal a jeligével jelölt, külön lezárt kisebb borítékban kell megadni a hallgató(k) adatait: név, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím és az egyetem/főiskola neve, a látogatott évfolyam száma; megjelölni a választott témát (számmal elegendő); és csatolni a hallgatói jogviszony igazolást.

A dolgozatok, pályamunkák értékelésének módja

A verseny szervezéséről, a pályamunkák pártatlan értékeléséről a GVH gondoskodik. A jeligés dolgozatokat a GVH munkatársai értékelik egységesített szempontrendszer alapján. A plagizáló, vagy tartalmilag értékelhetetlen anyagok kizárásra kerülnek. Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás. A pályamunkák értékelése az eredményhirdetést követően megismerhető.

Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a GVH elektronikus levél útján értesíti a jelentkezőket. Az első három helyezett dolgozatát a GVH a www.gvh.hu honlapon közzéteszi.


[1] A továbbiakban rövidítve: GVH

[2] Ld. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 2. szerinti hozzátartozó fogalom.

[3] CD vagy DVD lemezen illetve pendrive-on, vagy elektronikus levél útján a versenykultura@gvh.hu címre elküldve.

[4] Kérjük a pályázókat, ügyeljenek arra, hogy az elektronikus dolgozat szöveges részen kívüli, ún. meta-adatai (szerző, számítógép tulajdonosa stb.) se tartalmazzanak a hallgató azonosítására alkalmas adatokat.