Nyomtatható verzió PDF formátumban

 

Pályázati kiírás
A Gazdasági Versenyhivatal[1]

"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban"címmel országos tanulmányi versenyt hirdet

a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában magyarországi egyetemek és főiskolák nappali tagozatos hallgatói részére

 

2014-ban az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés pályamunkák beérkezését várjuk:

 • A versenyjog magánjogi érvényesítésének távlatai a magyar gyakorlatban, az EU-s direktíva tükrében

 • A magyar versenyjog és a hazai közbeszerzési jog kapcsolódása: jogérvényesítési anomáliák

 • A csoportmentességi rendeletek alkalmazásának tapasztalatai a GVH gyakorlatában

 • A fúziókontroll korszerű közgazdasági elemzési módszereinek (mint az Upward Price Pressure teszt) bemutatása, értékelése, különös tekintettel a jelentősebb aktuális ügyek tapasztalataira

 • Az engedélyköteles összefonódást létrehozó tranzakciók definícióinak összevetése az OECD/EU tagállamok gyakorlatában

 • Az állami befolyásszerzésre vonatkozó szabályozási gyakorlatok összevetése az EU tagállamok/OECD tagállamok fúziókontroll gyakorlatában

 • A fúziós szimulációs modellek elmélete, szerepe és alkalmazásuk tapasztalatai a vállalatok összefonódásának ellenőrzésében

 • A horizontális kartellek észlelésének statisztikai, ökonometriai és egyéb közgazdasági módszerei

 • A magyar és az EU versenyjog területén, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatal témakörén belül szabadon választható téma

Terjedelem: legfeljebb 60.000 karakter (lábjegyzetek, végjegyzetek, tartalom- és irodalomjegyzék, valamint szóközök nélkül számítva). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár (minden megkezdett 1000 karakter túllépés esetén 1 pont levonás jár).

Leadási határidő: 2014. május 5. (postai bélyegző szerint)

Eredményhirdetés: 2014. szeptember

A pályamunkák, dolgozatok díjazása:

1. hely

400 000 Ft

2. hely

300 000 Ft

3. hely

200 000 Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem.

A versenyen való részvétel feltételeivel kapcsolatban további felvilágosítás a GVH-tól írásban a versenykultura@gvh.hu címen kérhető.

Részvételi feltételek

A versenyre magyarországi egyetemek és főiskolák nappali tagozatos, alapképzésben (osztatlan képzés, BSc/BA/MSc/MA képzés) résztvevő hallgatóinak jelentkezését várjuk. A verseny ily módon értett "zártkörűségének" biztosítása érdekében azt kérjük a hallgatóktól, hogy iskolalátogatási igazolást nyújtsanak be.

Lehetőség van arra, hogy legfeljebb két - a fenti feltételeknek megfelelő - hallgató közös pályamunkát adjon be. Ebben az esetben (helyezés esetén) a pályadíj fele-fele arányban illeti meg őket.

A pályamunkát, dolgozatot írók számára biztosítjuk a GVH könyvtárának használatát. Időpontot egyeztetni Rutkai Ágnes könyvtárossal a (1) 472-8992-es telefonszámon lehet.

A versenyen a GVH munkatársainak közeli hozzátartozói[2] nem indulhatnak.

A pályamunkák, dolgozatok benyújtása

A pályázás jeligével történik. A dolgozatot jeligével kell ellátni, az nem tartalmazhat a hallgató(k) azonosítására alkalmas adatot (név, elérhetőség, stb.), valamint nem szabad aláírni! Az így elkészített pályamunkát kinyomtatva két példányban és elektronikus adathordozón[3] Microsoft Office Word 2010 fájlformátumban kell benyújtani lezárt, nagyméretű borítékban postai úton (cím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036.) vagy személyesen (a GVH épületében, cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. fszt.). A nagyméretű borítékon fel kell tüntetni: a választott jeligét és a következő szöveget: "Tanulmányi verseny 2014". A pályamunkát tartalmazó nagyméretű borítékon belül, ugyanazzal a jeligével jelölt, külön lezárt kisebb borítékban kell megadni a hallgató adatait: név, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím és az egyetem/főiskola neve, a látogatott évfolyam száma; megjelölni a választott témát (számmal elegendő); és csatolni az iskolalátogatási igazolást.

A dolgozatok, pályamunkák értékelésének módja

A verseny szervezéséről, a pályamunkák pártatlan értékeléséről a GVH gondoskodik. A jeligés dolgozatokat a GVH munkatársai értékelik egységesített szempontrendszer alapján. A plagizáló, vagy tartalmilag értékelhetetlen anyagok kizárásra kerülnek. Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás. A pályamunkák értékelése az eredményhirdetést követően megismerhető.

Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a GVH elektronikus levél útján értesíti a jelentkezőket. Az első három helyezett dolgozatát a GVH a www.versenykultura.hu honlapon közzéteszi.

 

 • Rövidítések: GVH - Gazdasági Versenyhivatal; GVH VKK - Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ.

 • Ld. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pont. (2014. március 15-től a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 8:1.§ (1) bekezdés 2. szerinti hozzátartozó fogalom.)

 • CD vagy DVD lemezen, illetve pen drive-on, vagy elektronikus levél útján a versenykultura@gvh.hu címen. Az elektronikus levél útján küldött pályamunka, dolgozat csak a GVH elektronikus levélben történt visszaigazolása esetén fogadható el.