Pályázati kiírás PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal [1]

„Versenyjog Magyarországon és az EU-ban”

címmel országos tanulmányi versenyt hirdet

 

a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában magyarországi egyetemek és főiskolák

nappali tagozatos hallgatói részére

 

2015-ben az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés pályamunkák, dolgozatok beérkezését várjuk:

1.

A hub-and-spoke kartellekkel kapcsolatos ügyek tapasztalatainak az elemzése az EU Bizottság Verseny Főigazgatósága és az EU tagállamok versenyhatóságainak joggyakorlata alapján

2.

Az egyéni felelősség megjelenése a versenyjogi eljárásokban – nemzetközi kitekintés: szabályozás és gyakorlat

3.

Egy tetszőlegesen kiválasztott szektor/ágazat piacszerkezetének modellezése, versenyintenzitással való összefüggéseinek bemutatása kvantitatív közgazdasági módszerekkel

4.

A „sharing economy” jelenség és a verseny kapcsolódási pontjai

5.

Az Európai Unió Bíróságának az anyavállalati felelősséggel kapcsolatos gyakorlata, az anyavállalati felelősséggel kapcsolatos joggyakorlat fejlődése

6.

Tagállamok egyezségi eljárással kapcsolatos gyakorlatának összehasonlító elemzése

7.

Uniós fúziós reform a küszöbön – valóban „hiányos” az uniós fúziókontroll szabályozás?

8.

A ’vállalkozásrész’ fogalom tartalmi fejlődése, alakulása a GVH esetjogi gyakorlatában

9.

A határokon átnyúlóan működő eladók és szolgáltatók által elkövetett jogsértések észlelésére, kivizsgálására, megszüntetésére és megtiltására irányuló, végrehajtó hatóságok közötti együttműködés lehetőségéről és akadályairól

10.

A fogyasztói tudatosság növelését célzó kampányok és ezek hatásának vizsgálata az EU-ban és Magyarországon

11.

Összehasonlító reklámok használatának oka, szerepe, hatása, hatékonysága

12.

A vádlott üljön le! – avagy az önvád tilalma és a hatóságot terhelő tényfeltárási kötelezettség alkotmányos elveinek egyensúlya

13.

Bűnös vagy nem bűnös? – avagy a versenyjogi jogsértésért való felelősség kimondásakor figyelembe vett bizonyítási szint alkotmányossága

14.

Málenkij rabatt – a hűség-kedvezményekhez, mint erőfölényes visszaélésekhez kapcsolódó joggyakorlat bemutatása

15.

Pay for delay – avagy a szabadalmi védettséggel való élés és visszaélés határa

 Terjedelem: legfeljebb 60.000 karakter (lábjegyzetek, végjegyzetek, tartalom- és irodalomjegyzék, valamint szóközök nélkül számítva). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár (minden megkezdett 1000 karakter túllépés esetén 1 pont levonás jár).

Leadási határidő: 2015. június 1. (postai bélyegző szerint)

Eredményhirdetés: várhatóan 2015 szeptemberében

A pályamunkák, dolgozatok díjazása:

1. hely 400.000 Ft

2. hely 300.000 Ft

3. hely 200.000 Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem.

A versenyen való részvétel feltételeivel kapcsolatban a GVH-tól további felvilágosítás írásban, a versenykultura@gvh.hu címen kérhető.

Részvételi feltételek

A versenyre magyarországi egyetemek és főiskolák nappali tagozatos, alapképzésben (osztatlan képzés, BSc/BA/MSc/MA képzés) résztvevő hallgatóinak jelentkezését várjuk. A verseny ily módon értett "zártkörűségének" biztosítása érdekében azt kérjük a hallgatóktól, hogy iskolalátogatási igazolást nyújtsanak be. Azon hallgatók pályázhatnak, akik a pályamunkák leadási határidejekor aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Lehetőség van arra, hogy legfeljebb két – a fenti feltételeknek megfelelő – hallgató közös pályamunkát adjon be. Ebben az esetben (helyezés esetén) a pályadíj fele-fele arányban illeti meg őket.

A pályamunkát, dolgozatot írók számára biztosítjuk a GVH könyvtárának használatát. Időpontot egyeztetni Rutkai Ágnes könyvtárossal a (1) 472-8992-es telefonszámon lehet.

A versenyen a GVH munkatársainak közeli hozzátartozói[2] nem indulhatnak.

 

A pályamunkák, dolgozatok benyújtása

A pályázás jeligével történik. A dolgozatot jeligévelkell ellátni, az nem tartalmazhat a hallgató(k) azonosítására alkalmas adatot(név, elérhetőség, stb.), valamint nem szabad aláírni! Az így elkészített pályamunkát kinyomtatva két példányban és elektronikus adathordozón [3] Microsoft Office Word 2010 fájlformátumban kell benyújtanilezárt, nagyméretű borítékban postai úton (cím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.) vagy személyesen (a GVH épületében, cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. fszt.). A nagyméretű borítékon fel kell tüntetni: a választott jeligét és a következő szöveget: „Tanulmányi verseny 2015”. A pályamunkát tartalmazónagyméretű borítékon belül, ugyanazzal a jeligével jelölt, külön lezárt kisebb borítékban kell megadni a hallgató adatait: név, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím és az egyetem/főiskola neve, a látogatott évfolyam száma; megjelölni a választott témát (számmal elegendő); és csatolni az iskolalátogatási igazolást.

A dolgozatok, pályamunkák értékelésének módja

A verseny szervezéséről, a pályamunkák pártatlan értékeléséről a GVH gondoskodik. A jeligés dolgozatokat a GVH munkatársai értékelik egységesített szempontrendszer alapján. A plagizáló, vagy tartalmilag értékelhetetlen anyagok kizárásra kerülnek. Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás. A pályamunkák értékelése az eredményhirdetést követően megismerhető.

Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a GVH elektronikus levél útján értesíti a jelentkezőket. Az első három helyezett dolgozatát a GVH a www.versenykultura.hu honlapon közzéteszi.


[1] Rövidítések: GVH - Gazdasági Versenyhivatal

[2] Ld. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 2. szerinti hozzátartozó fogalom.

[3] CD vagy DVD lemezen, illetve pen drive-on, vagy elektronikus levél útján a versenykultura@gvh.hu címen. Az elektronikus levél útján küldött pályamunka, dolgozat csak a GVH elektronikus levélben történt visszaigazolása esetén fogadható el.