Pályázati kiírás
A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja [1]

"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban"

címmel országos tanulmányi pályázatot hirdet a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában magyarországi egyetemek és főiskolák nem-posztgraduális hallgatói részére

2013-ban az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés pályamunkák beérkezését várjuk:

 • A kartellek feltárását segítő eszközök (engedékenység, informátori díj) hazai és nemzetközi tapasztalatai

 • A piacmeghatározás szerepe a versenyjogban: a termék-, illetve a földrajzi piac meghatározásának módszerei

 • Az információcsere megállapodások megítélése az EU és a magyar versenyjogban

 • Agrárium és versenyjog kapcsolata, szabályozása - elsősorban EU és tagállami, illetve nemzetközi kitekintéssel

 • A EU tagállamok fúziókontroll szabályozásának és joggyakorlatának összehasonlító elemzése.

 • Gazdasági válság: összefonódások és fúziókontroll

  - értékelő visszatekintés és elemzés 2008-tól; vagy

  - kölcsönhatások: európai (EU és tagállami) és magyar tendenciák, tapasztalatok; vagy

  - mely iparágak a leginkább érintettek és milyen módon / mélységben; vagy

  - a versenyhatóságok szerepe, engedélyezési szempontrendszerek és azok esetleges módosulása

 • A fúziókontroll korszerű közgazdasági elemzési módszereinek bemutatása, értékelése különös tekintettel a jelentősebb aktuális ügyek tapasztalataira

 • Az összefonódások bejelentési kötelezettsége, azok magyar és európai (EU és tagállami) feltételeinek összehasonlítása.

 • A közös irányítás értelmezésének összehasonlítása a Tpvt., a Gt. és az EU jogszabályai alapján

 • Az összefonódásokhoz kapcsolódó prenotifikációs eljárásokra vonatkozó EU és tagállami gyakorlatok

 • Az összefonódások bejelentési időpontjának jelentősége (Samsung/Seagate és Hitachi/Western Digital ügyek alapján, EU és tagállami gyakorlat feldolgozása)

 • Összehasonlító reklámok használatának oka, szerepe, hatása, hatékonysága

 • Image reklámok használatának oka, szerepe, hatása, hatékonysága

 • Fogyasztói döntéshozatali folyamat alakulása: az okostelefonok elterjedésével, illetve használatával miképpen változnak a fogyasztói szokások

 • A magyar és az EU versenyjog területén, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatal témakörén belül szabadon választható téma

Terjedelem: legfeljebb 60.000 karakter (lábjegyzetek, végjegyzetek, tartalom- és irodalomjegyzék, valamint szóközök nélkül számítva). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár (minden megkezdett 1000 karakter túllépés esetén 1 pont levonás jár).

Leadási határidő: 2013. május 6. (postai bélyegző szerint)

Eredményhirdetés: várhatóan 2013. július

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem.

A versenyen való részvétel feltételeivel kapcsolatban további felvilágosítás a GVH VKK-tól írásban a versenykultura@gvh.hu címen kérhető.

A pályamunkák, dolgozatok díjazása:

1. hely

400 000 Ft

2. hely

300 000 Ft

3. hely

200 000 Ft

Részvételi feltételek

A versenyre magyarországi egyetemek és főiskolák nappali tagozatos, első képzésben (osztatlan képzés, BSc/BA/MSc/MA képzés) résztvevő hallgatóinak jelentkezését várjuk. A verseny ily módon értett "zártkörűségének" biztosítása érdekében azt kérjük a hallgatóktól, hogy iskolalátogatási igazolást nyújtsanak be.

Lehetőség van arra, hogy legfeljebb két - a fenti feltételeknek megfelelő - hallgató közös pályamunkát adjon be. Ebben az esetben (helyezés esetén) a pályadíj fele-fele arányban illeti meg őket.

A pályamunkát, dolgozatot írók számára biztosítjuk a GVH könyvtárának használatát. Időpontot egyeztetni Rutkai Ágnes könyvtárossal a (1) 472-8992-es telefonszámon lehet.

A versenyen a GVH munkatársainak közeli hozzátartozói (ld. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pont.) nem indulhatnak.

A pályamunkák benyújtása

A pályázás jeligével történik. A dolgozatot jeligével kell ellátni, az nem tartalmazhat a hallgató(k) azonosítására alkalmas adatot (név, elérhetőség, stb.), valamint nem szabad aláírni! Az így elkészített pályamunkát kinyomtatva két példányban és elektronikus adathordozón [2] Microsoft Office Word 2010 fájlformátumban kell benyújtani lezárt, nagyméretű borítékban postai úton (cím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036.) vagy személyesen (a GVH épületében, cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. fszt.). A nagyméretű borítékon fel kell tüntetni: a választott jeligét és a következő szöveget: "Tanulmányi verseny 2013" . A pályamunkát tartalmazó nagyméretű borítékon belül , ugyanazzal a jeligével jelölt, külön lezárt kisebb borítékban kell megadni a hallgató adatait : név, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím és az egyetem/főiskola neve, a látogatott évfolyam száma; megjelölni a választott témát (számmal elegendő); és csatolni az iskolalátogatási igazolást .

A pályázatok értékelésének módja

A verseny szervezéséről, a pályamunkák pártatlan értékeléséről a GVH VKK gondoskodik. A dolgozatokat értékelő bizottságban a GVH munkatársai vesznek részt, akik egységesített szempontrendszer alapján bírálják el azokat. A plagizáló, vagy tartalmilag értékelhetetlen anyagok kizárásra kerülnek. Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás. A pályamunkák értékelése az eredményhirdetést követően megismerhető.

Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a GVH VKK elektronikus levél útján értesíti a jelentkezőket. Az első három helyezett dolgozatát a GVH VKK a honlapján ( www.versenykultura.hu ) közzéteszi.

 • Rövidítések: GVH - Gazdasági Versenyhivatal; GVH VKK - Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ.

 • CD/DVD lemezen, illetve pen drive-on, vagy elektronikus levél útján a versenykultura@gvh.hu címen. Az elektronikus levél útján küldött pályamunka, dolgozat csak a GVH VKK elektronikus levélben történt visszaigazolása esetén fogadható el.