Pályázati kiírás
A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja

"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban"

címmel országos pályázatot hirdet a magyar és a közösségi versenyjog tárgyában egyetemek és főiskolák nem-posztgraduális hallgatói részére

2009-ben az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés pályamunkák beérkezését várjuk:

 • A kartellek által okozott károk számszerűsítése

 • A vevői erő szabályozási megközelítése Magyarországon / más EU tagállamokban, illetve az azok mögött rejlő közgazdasági érvek

 • A túlzó árazás (excessive pricing), mint erőfölénnyel való visszaélés értelmezése és kezelése a magyar / nemzetközi versenyhatóságok gyakorlatában

 • A tovább eladási ármegkötés (RPM, resale price maintenance) empirikus vizsgálata

 • A nagy hipermarketek piaci és jóléti hatása

 • A GVH lezárt ügyeinek utólagos értékelése egy-egy témakörben vagy piacon (pl. kábeltelevízió, könyv, gyógyszerpiac, stb.)

 • Az elhallgatás útján történő megtévesztés, a Tpvt. és az UCP alapján történő elbírálás azonosságai és különbségei

 • Üzletfelek megtévesztése a GVH gyakorlatában

 • Az UCP irányelv átültetésének tapasztalatai az EU tagországokban, illetve a magyar megoldástól való eltérések és a következtetések

 • A fogyasztói döntéshozatali folyamat bemutatása, elemei az információs közgazdaságtan és / vagy a viselkedési közgazdaságtan (behavioral economics) eredményeinek felhasználásával

 • A kötelezettségvállalás (commitment) alkalmazásának összehasonlítása az EU-ban és Magyarországon

 • A hirdetési gyakorlat korlátozásának hatása a versenyre, és versenyjogi megítélése a szabályozott szakmákban

 • A közös erőfölény megállapíthatósága - elmélet és jogalkalmazási gyakorlat

 • A klaszterek versenyjogi vonatkozásai

 • Az átállási költségek és a hálózati hatás összefüggései és kapcsolatuk a versennyel. ( Átállási költség például, amikor jól ismert mobiltelefonunkat egy másik gyártó készülékére cseréljük, és meg kell tanulnunk kezelni annak menürendszerét. Hálózati hatás érvényesül, amikor döntésünkben figyelembe vesszük, hány fogyasztója van már rajtunk kívül az adott terméknek / szolgáltatásnak. A pályamunka elemezze a két hatás viszonyát és értékelje hatását a versenyre, álláspontját érvekkel támassza alá. )

Terjedelem:

legfeljebb 60.000 karakter (lábjegyzetek, végjegyzetek, tartalom- és irodalomjegyzék, valamint szóközök nélkül számítva). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár (minden megkezdett 1000 karakter túllépés esetén 1 pont levonás jár).

Leadási határidő:

2009. május 1. (postai bélyegző szerint)

Eredményhirdetés:

2009. júniusában

A pályamunkák díjazása:

1. hely

250 000 Ft

2. hely

180 000 Ft

3. hely

120 000 Ft

A pályadíj adóköteles jövedelem.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban további felvilágosítás a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának munkatársától, dr. Tölgyes Katinkától (tel: (1) 472-8949, e-mail: TOLGYES.Katinka@gvh.hu ) kérhető.

A résztvevők, meghirdetés

A pályázatra az ország egyetemei és főiskolái nem-posztgraduális hallgatóinak jelentkezését várjuk. A verseny ily módon értett "zártkörűségének" biztosítása érdekében azt kérjük a hallgatóktól, hogy a beadott pályamunkákat a témáért az intézménynél illetékes személy (pl. tanszékvezető vagy témavezető) aláírásával lássa el, vagy iskolalátogatási igazolást nyújtsanak be.

Lehetőség van arra, hogy legfeljebb két - a fenti feltételeknek megfelelő - pályázó közös pályamunkát adjon be. Ebben az esetben (helyezéstől függően) a pályadíj fele-fele arányban illeti a pályázókat.

A pályamunkát írók számára biztosítjuk a GVH könyvtárának használatát. Időpontot egyeztetni Rutkai Ágnes könyvtárossal a (1) 472-8992-es telefonszámon lehet.

A pályamunkák benyújtása

A pályamunkákat a hallgatóknak kinyomtatva két példányban és elektronikusan Word dokumentum formátumban, jeligével jelölt borítékban, postai úton kell megküldeniük a Versenykultúra Központnak (1245 Budapest 5., Pf. 1036.), de személyesen is át lehet adni a GVH postabontójában (1054 Budapest, Alkotmány u. 5. fsz.). A pályamunka nem tartalmazhatja a hallgató és tanintézménye nevét, a név helyett a jeligét kell feltüntetni, valamint a kinyomtatott pályamunkát nem kell aláírni. A pályamunkát tartalmazó borítékon belül, ugyanazzal a jeligével jelölt, külön lezárt borítékban kell feltüntetni a pályázó nevét, értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét és az egyetem/főiskola nevét, a látogatott évfolyam számát, a témáért felelős tanár igazolását vagy az iskolalátogatási igazolást arról, hogy a pályázó adott intézmény (nem-posztgraduális) hallgatója.

A pályázatok értékelésének módja

A verseny szervezéséről, a pályamunkák pártatlan értékeléséről a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja gondoskodik. A pályamunkákat értékelő bizottságban a Gazdasági Versenyhivatal munkatársai vesznek részt, akik egységesített szempontrendszer alapján bírálják el a dolgozatokat. A plagizáló, vagy tartalmilag értékelhetetlen dolgozatok kizárásra kerülnek. Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás. A pályamunkák értékelése az eredményhirdetést követően megismerhető.

Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a Versenykultúra Központ írásban értesíti a pályázókat. Az első három helyezett dolgozatát a Versenykultúra Központ a honlapján ( www.versenykultura.hu ) közzéteszi.