Pályázati kiírás

 A Gazdasági Versenyhivatal[1]

„Versenyjog Magyarországon és az EU-ban”

címmel országos tanulmányi versenyt hirdet

 

a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában nappali tagozatos hallgatók részére.

2020-ban az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés pályamunkák, dolgozatok beérkezését várjuk:

1.

A fogyasztóvédelmi védelmi New Deal és esetleges hatásai

2.

A versenyjog és az iparpolitika az Európai Unióban a Siemens Alstom döntés után

3.

A bizonyítási teher alakulása a nagy technológiai vállalatok által elkövetett jogsértések esetén, különös tekintettel az Európai Bizottság “Competition policy for the digital era” riportjában foglaltakra

4.

Az egységes, folytatólagos jogsértés fogalma és tartalma a hazai bírósági gyakorlatban

5.

Iparpolitika és versenyjog kapcsolata

6.

Digitális platformok és versenyjog

7.

A „big data” megítélése a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés kapcsán

8.

A digitalizáció miatt átalakuló disztribúciós hálózatok versenyjogi kérdései, különösen a vertikális versenykorlátozások vonatkozásában

9.

Gyerekek a digitális gazdaságban

10.

Online értékesítési korlátozások megítélése az európai versenyhatóságok gyakorlatában

11.

Versenyjogi adatvédelem? – a felhasználói adatok gyűjtésével kapcsolatos magatartások versenyjogi, fogyasztóvédelmi vetületei

12.

Az ECN+ irányelv versenyhatóság hatékonyabb fellépését szolgáló eszközeinek lehetséges hatása a Gazdasági Versenyhivatal által folytatott versenyfelügyeleti eljárásokra

13.

Verseny a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás piacán. Elméletek, modellek, empirikus eredmények, külföldi tapasztalatok vagy a hazai piac változásainak elemzése

14.

A hazai élelmiszer-kiskereskedelem versenyviszonyainak elemzése

15.

A közelmúlt valamely magyar vagy európai uniós szabályozásváltozásának hatása az érintett iparágak versenyhelyzetére (modellezés vagy empirikus elemzés)

16.

Online platformok és/vagy kuponos honlapok versenyhatásainak, fogyasztói jólétre gyakorolt hatásainak bemutatása, elemzése

17.

Szakmai szövetségek, kamarák tevékenységének versenyjogi vonatkozásai nemzetközi és hazai példákkal

18.

Compliance programok versenyjogi vetülete

19.

Fenntarthatóság és versenyjog – avagy a környezettudatosság előmozdításának lehetőségei

Terjedelem: legfeljebb 60.000 karakter (lábjegyzetek, végjegyzetek, tartalom- és irodalomjegyzék, valamint szóközök nélkül számítva). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár (minden megkezdett 1000 karakter túllépés esetén 1 pont levonás jár).

Leadási határidő: 2020. július 24. (postai bélyegző szerint)

Eredményhirdetés: várhatóan 2020 szeptemberében

A pályamunkák, dolgozatok díjazása:

  1. hely 400.000 Ft
  2. hely 300.000 Ft
  3. hely 200.000 Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem.

A versenyen való részvétel feltételeivel kapcsolatban a GVH-tól további felvilágosítás írásban, a versenykultura@gvh.hu címen kérhető.

Részvételi feltételek

A versenyre egyetemek és főiskolák nappali tagozatos alap- vagy mesterképzésében (osztatlan képzés, BSc/BA/MSc/MA képzés) részt vevő hallgatók magyar nyelvű pályázatait várjuk. A verseny ily módon értett "zártkörűségének" biztosítása érdekében azt kérjük a hallgatóktól, hogy hallgatói jogviszonyukról igazolást nyújtsanak be. Azon hallgatók pályázhatnak, akik a 2019/2020-as egyetemi tanév II. szemeszterében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

Lehetőség van arra, hogy legfeljebb két – a fenti feltételeknek megfelelő – hallgató közös pályamunkát adjon be. Ebben az esetben (helyezés esetén) a pályadíj fele-fele arányban illeti meg őket.

A pályamunkát, dolgozatot írók számára biztosítjuk a GVH könyvtárának használatát. Időpontot egyeztetni Rutkai Ágnes könyvtárossal a (1) 472-8992-es telefonszámon lehet.

A versenyen a GVH munkatársainak közeli hozzátartozói[2] nem indulhatnak.

A pályamunkák, dolgozatok benyújtása

A pályázás jeligével történik. A dolgozatot jeligével kell ellátni, az nem tartalmazhat a hallgató(k) azonosítására alkalmas adatot (név, elérhetőség, stb.), valamint nem szabad aláírni! Az így elkészített pályamunkát kinyomtatva egy példányban és elektronikus adathordozón[3] Microsoft Office Word 2010 fájlformátumban[4] kell benyújtani lezárt, nagyméretű borítékban postai úton (cím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.) vagy személyesen (a GVH épületében, cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.). A nagyméretű borítékon fel kell tüntetni: a választott jeligét és a következő szöveget: „Tanulmányi verseny 2020”. A pályamunkát tartalmazó nagyméretű borítékon belül, ugyanazzal a jeligével jelölt, külön lezárt kisebb borítékban kell megadni a hallgató(k) adatait: név, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím és az egyetem/főiskola neve, a látogatott évfolyam száma; megjelölni a választott témát (számmal elegendő); és csatolni a hallgatói jogviszony igazolást.

A dolgozatok, pályamunkák értékelésének módja

A verseny szervezéséről, a pályamunkák pártatlan értékeléséről a GVH gondoskodik. A jeligés dolgozatokat a GVH munkatársai értékelik egységesített szempontrendszer alapján. A plagizáló, vagy tartalmilag értékelhetetlen anyagok kizárásra kerülnek. Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás. A pályamunkák értékelése az eredményhirdetést követően megismerhető.

Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a GVH elektronikus levél útján értesíti a jelentkezőket. Az első három helyezett dolgozatát a GVH a www.gvh.hu honlapon közzéteszi.

[1] A továbbiakban rövidítve: GVH

[2] Ld. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 2. szerinti hozzátartozó fogalom.

[3] CD vagy DVD lemezen illetve pendrive-on, vagy elektronikus levél útján a versenykultura@gvh.hu címre elküldve.

[4] Kérjük a pályázókat, ügyeljenek arra, hogy az elektronikus dolgozat szöveges részen kívüli, ún. meta-adatai (szerző, számítógép tulajdonosa stb.) se tartalmazzanak a hallgató azonosítására alkalmas adatokat.

 

A Pályázati kiírás nyomtatható PDF verziója