Pályázati kiírás
A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja [1]

"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban"

címmel országos tanulmányi pályázatot hirdet a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában magyarországi egyetemek és főiskolák nem-posztgraduális hallgatói részére

2011-ben az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés pályamunkák beérkezését várjuk:

 • Mihez képest túlzó az ár? A benchmark alapú árelemzés során alkalmazott mércék bemutatása a GVH és az Európai Bizottság gyakorlata alapján.

 • Közhatalmi típusú szervezetek által tanúsított magatartások minősítése a Versenytanács és a bíróságok döntései alapján - meddig terjed a versenytörvény hatálya? [2]

 • A hirdetési gyakorlat korlátozásának hatása a versenyre, és versenyjogi megítélése a szabályozott szakmákban.

 • Az átállási költségek és a hálózati hatás összefüggései és kapcsolatuk a versennyel.

 • Az állami / önkormányzati és a piaci magatartás elhatárolása a közösségi és a magyar versenyjogban.

 • A GVH versenyfelügyeleti, versenypártolási és versenykultúra terjesztési munkáinak összefüggései (egy vagy több év vizsgálata).

 • Az ágazati szabályozás és a versenyjog-alkalmazás összefüggései (egy adott ágazat kiválasztásával a lehetőségek és az eredmények áttekintése, illetve kritikája).

 • A hatásvizsgálat a GVH gyakorlatában: a GVH egyes versenyfelügyeleti ügycsoportjaiban.

 • Két/több oldalú piacok versenypolitikai megközelítésének sajátosságai (közgazdasági elméletek, illetve esetek feldolgozásával).

 • A versenypolitikában releváns költségek (határköltség, átlagköltség, átlagos változó és elhanyagolható költségek) meghatározásának lehetséges módszerei számviteli adatok felhasználásával.

 • Információcsere-megállapodások hatásalapú értékelése. [3]

 • Vertikális kizárási stratégiák hatásalapú értékelése a fúziókontrollban.

 • A Római Egyezmény (az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában 1950. november 4-én kelt egyezmény) és a versenyfelügyeleti eljárás kapcsolata (tisztességes eljárás követelménye, stb.).

Terjedelem: legfeljebb 60.000 karakter (lábjegyzetek, végjegyzetek, tartalom- és irodalomjegyzék, valamint szóközök nélkül számítva). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár (minden megkezdett 1000 karakter túllépés esetén 1 pont levonás jár).

Leadási határidő: 2011. szeptember 30. (postai bélyegző szerint)

Eredményhirdetés: 2011. október vége - november eleje

A pályamunkák díjazása:

1. hely

400 000 Ft

2. hely

300 000 Ft

3. hely

200 000 Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban további felvilágosítás a GVH VKK-tól írásban a versenykultura@gvh.hu címen kérhető.

A résztvevők, meghirdetés

A pályázatra magyarországi egyetemek és főiskolák nem-posztgraduális (csak alapképzés) hallgatóinak jelentkezését várjuk. A verseny ily módon értett "zártkörűségének" biztosítása érdekében azt kérjük a hallgatóktól, hogy a beadott pályamunkákat a témáért az intézménynél illetékes személy (pl. tanszékvezető vagy témavezető) aláírásával lássa el, vagy iskolalátogatási igazolást nyújtsanak be.

Lehetőség van arra, hogy legfeljebb két - a fenti feltételeknek megfelelő - pályázó közös pályamunkát adjon be. Ebben az esetben (helyezéstől függően) a pályadíj fele-fele arányban illeti a pályázókat.

A pályamunkát írók számára biztosítjuk a GVH könyvtárának használatát. Időpontot egyeztetni Rutkai Ágnes könyvtárossal a (1) 472-8992-es telefonszámon lehet.

A pályamunkák benyújtása

A pályamunkákat a hallgatóknak lezárt borítékban, kinyomtatva két példányban és elektronikus adathordozón (floppy vagy CD/DVD lemezen, illetve pen drive-on, vagy elektronikus levél útján a versenykultura@gvh.hu címen Word dokumentum formátumban) postai úton (cím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036.) vagy személyesen (a GVH postabontójában, cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. fszt.) kell eljuttatniuk a GVH VKK-hoz. A borítékon fel kell tüntetni: "Tanulmányi pályázat 2011". (Az elektronikus levél útján küldött pályamunka csak a GVH VKK elektronikus levélben történt visszaigazolása esetén fogadható el.)

A pályamunkát jeligével kell ellátni, az nem tartalmazhat a hallgató azonosítására alkalmas adatot (név, elérhetőség, stb.), valamint a pályamunkát nem kell aláírni. A pályamunkát tartalmazó borítékon belül, ugyanazzal a jeligével jelölt, külön lezárt kisebb borítékban kell feltüntetni a pályázó adatait: név, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím és az egyetem/főiskola neve, a látogatott évfolyam száma, és csatolni a témáért felelős tanár igazolását vagy az iskolalátogatási igazolást.

A pályázatok értékelésének módja

A verseny szervezéséről, a pályamunkák pártatlan értékeléséről a GVH VKK gondoskodik. A pályamunkákat értékelő bizottságban a GVH munkatársai vesznek részt, akik egységesített szempontrendszer alapján bírálják el a dolgozatokat. A plagizáló, vagy tartalmilag értékelhetetlen dolgozatok kizárásra kerülnek. Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás. A pályamunkák értékelése az eredményhirdetést követően megismerhető.

Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a GVH VKK elektronikus levél útján értesíti a pályázókat. Az első három helyezett dolgozatát a GVH VKK a honlapján ( www.versenykultura.hu ) közzéteszi.

 • [1] Rövidítések: GVH - Gazdasági Versenyhivatal; GVH VKK - Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ.

 • [2] A joggyakorlat alapján mikor terjed ki a versenytörvény (Tpvt.) tárgyi hatálya? Vagyis mikor minősül piaci magatartásnak egy olyan magatartás, amelyben valamilyen közhatalmi kapcsolódás érzékelhető? (Közhatalmat gyakorló szervezetek, például önkormányzatok magatartásai, hatóságok vagy közfeladatot ellátó szervezetek magatartásai, esetleg valamilyen jogi szabályozáshoz kapcsolható magatartás alapján.)

 • [3] A vállalatok közötti információcsere-megállapodások (például piaci tapasztalatok, árak cseréje) előmozdíthatja a vállalatok közötti tényleges összejátszás vagy összejátszás jellegű magatartás kialakulását, ugyanakkor hatékonysági előnyökkel is járhat. Ezeket megfelelő módon kell egymáshoz súlyozni az értékelésnél.