Pályázati kiírás
A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja [1]

"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban"

címmel országos tanulmányi pályázatot hirdet a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában magyarországi egyetemek és főiskolák nem-posztgraduális hallgatói részére

2012-ben az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés pályamunkák beérkezését várjuk:

 • Az állami / önkormányzati és a piaci magatartás elhatárolása a közösségi és a magyar versenyjogban

 • A vevői erő szabályozási megközelítése Magyarországon / más EU tagállamokban

 • Gazdasági válság: összefonódások és fúziókontroll - értékelő visszatekintés és elemzés:
  - kölcsönhatások, európai és magyar tendenciák, tapasztalatok;
  - mely iparágak a leginkább érintettek és milyen módon / mélységben;
  - versenyhatóságok szerepe, engedélyezési szempontrendszerek és azok esetleges módosulása.

 • A fúziókontroll korszerű közgazdasági elemzési módszereinek bemutatása, értékelése különös tekintettel a jelentősebb aktuális ügyek tapasztalataira.

 • A EU tagállamok fúziókontroll szabályozásának és joggyakorlatának összehasonlító elemzése.

 • Az állami és piaci magatartás elhatárolása a közösségi és magyar versenyjogban, különös tekintettel az összefonódásokra.

 • A fogyasztói döntéshozatali folyamat bemutatása, annak elemei az információs közgazdaságtan és / vagy a viselkedési gazdaságtan (behavioral economics) eredményeinek felhasználásával.

 • Az UCP irányelv átültetésének tapasztalatai az EU tagországokban, illetve a magyar megoldástól való eltérések és a következtetések.

 • A Római Egyezmény [2] és a versenyfelügyeleti eljárás kapcsolata (például a tisztességes eljárás követelménye, stb.)

Terjedelem: legfeljebb 60.000 karakter (lábjegyzetek, végjegyzetek, tartalom- és irodalomjegyzék, valamint szóközök nélkül számítva). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár (minden megkezdett 1000 karakter túllépés esetén 1 pont levonás jár).

Leadási határidő: 2012. július 31. (postai bélyegző szerint)

Eredményhirdetés: várhatóan 2012. szeptember vége

A pályamunkák díjazása:

1. hely

400 000 Ft

2. hely

300 000 Ft

3. hely

200 000 Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban további felvilágosítás a GVH VKK-tól írásban a versenykultura@gvh.hu címen kérhető.

A résztvevők, meghirdetés

A versenyre magyarországi egyetemek és főiskolák nem-posztgraduális (csak alapképzés) hallgatóinak jelentkezését várjuk. A verseny ily módon értett "zártkörűségének" biztosítása érdekében azt kérjük a hallgatóktól, hogy a beadott pályamunkákat, dolgozatokat a témáért az intézménynél illetékes személy (pl. tanszékvezető vagy témavezető) aláírásával lássa el, vagy iskolalátogatási igazolást nyújtsanak be.

Lehetőség van arra, hogy legfeljebb két - a fenti feltételeknek megfelelő - hallgató közös pályamunkát adjon be. Ebben az esetben (helyezéstől függően) a pályadíj fele-fele arányban illeti meg őket.

A pályamunkát, dolgozatot írók számára biztosítjuk a GVH könyvtárának használatát. Időpontot egyeztetni Rutkai Ágnes könyvtárossal a (1) 472-8992-es telefonszámon lehet.

A versenyen a GVH munkatársainak közeli hozzátartozói (ld. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pont.)nem indulhatnak.

A pályamunkák benyújtása

A dolgozatokat a hallgatóknak lezárt borítékban, kinyomtatva két példányban és elektronikus adathordozón [3] Word dokumentum formátumban, postai úton (cím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036.) vagy személyesen (a GVH épületében, cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. fszt.) kell eljuttatniuk a GVH VKK-hoz. A borítékon fel kell tüntetni: "Tanulmányi verseny 2012".

A pályamunkát jeligével kell ellátni, az nem tartalmazhat a hallgató azonosítására alkalmas adatot (név, elérhetőség, stb.), valamint a pályamunkát nem kell aláírni! A pályamunkát tartalmazó borítékon belül, ugyanazzal a jeligével jelölt, külön lezárt kisebb borítékban kell feltüntetni a hallgató adatait : név, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím és az egyetem/főiskola neve, a látogatott évfolyam száma, és csatolni a témáért felelős tanár igazolását vagy az iskolalátogatási igazolást.

A pályázatok értékelésének módja

A verseny szervezéséről, a pályamunkák pártatlan értékeléséről a GVH VKK gondoskodik. A dolgozatokat értékelő bizottságban a GVH munkatársai vesznek részt, akik egységesített szempontrendszer alapján bírálják el azokat. A plagizáló, vagy tartalmilag értékelhetetlen anyagok kizárásra kerülnek. Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás. A pályamunkák értékelése az eredményhirdetést követően megismerhető.

Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a GVH VKK elektronikus levél útján értesíti a jelentkezőket. Az első három helyezett dolgozatát a GVH VKK a honlapján ( www.versenykultura.hu ) közzéteszi.

 • [1] Rövidítések: GVH - Gazdasági Versenyhivatal; GVH VKK - Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ.

 • [2] Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában 1950. november 4-én kelt egyezmény.

 • [3] Floppy vagy CD/DVD lemezen, illetve pen drive-on, vagy elektronikus levél útján a versenykultura@gvh.hu címen. Az elektronikus levél útján küldött pályamunka, dolgozat csak a GVH VKK elektronikus levélben történt visszaigazolása esetén fogadható el.