Pályázati kiírás
A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja

"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban"

címmel országos pályázatot hirdet a magyar és a közösségi versenyjog és a fogyasztói döntéshozatal tárgyában egyetemek és főiskolák nem-posztgraduális hallgatói részére

2010-ben az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés pályamunkák beérkezését várjuk:

 • A fogyasztói döntéshozatali folyamat bemutatása, annak elemei az információs közgazdaságtan és/vagy a viselkedési gazdaságtan (behavioral economics) eredményeinek felhasználásával

 • A reklámozással kapcsolatos önszabályozás modelljei az egyes európai jogrendszerekben

 • Az UCP irányelv átültetésének tapasztalatai az EU tagországokban, illetve a magyar megoldástól való eltérések és a következtetések

 • Az állami és piaci magatartás elhatárolása a közösségi és magyar versenyjogban

 • Nélkülözhetetlen eszközök megítélésének bemutatása egy helyi közszolgáltatási piacon keresztül (például települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás - lerakó/ártalmatlanító telep; vagy temetkezési szolgáltatások - ravatalozó)

 • Versenypolitika gazdasági válság idején

 • A GVH versenyfelügyeleti, versenypártolási és versenykultúra terjesztési munkáinak összefüggései (egy vagy több év vizsgálata)

 • Az ágazati szabályozás és a versenyjog-alkalmazás összefüggései (egy adott ágazat kiválasztásával a lehetőségek és az eredmények áttekintése, illetve kritikája)

 • A hatásvizsgálat a GVH gyakorlatában: a GVH egyes versenyfelügyeleti ügycsoportjaiban [1]

 • Két/több oldalú piacok versenypolitikai megközelítésének sajátosságai (közgazdasági elméletek, illetve esetek feldolgozásával) [2]

 • A vertikális megállapodások versenyjogi megítélése az Európai Bizottság által tervezett reformok fényében

 • A verseny bevezetése a közlekedési közszolgáltatások nyújtásának piacán - A liberalizáció tapasztalatai és buktatói, versenyjogi vonatkozásai az egyes EU tagállamokban

 • A harmadik energia csomag szétválasztási szabályainak versenyjogi relevanciája. Az egyes szétválasztási modellek (TSO, ISO, ITO) előnyei-hátrányai a piaci verseny és a szabályozás szemszögéből

 • A kérdőíves felmérések felhasználhatósága versenypolitikai kérdések vizsgálatánál

 • A potenciális verseny mérésének közgazdasági eszközei

 • A versenypolitikában releváns költségek (határköltség, átlagköltség, átlagos változó és elhanyagolható költségek) meghatározásának lehetséges módszerei számviteli adatok felhasználásával

 • A GVH lezárt ügyeinek utólagos értékelése (egyes, szabadon választott piacokon)

 • A vevői erő szabályozási megközelítése Magyarországon/más EU tagállamokban

 • A közös erőfölény megállapíthatósága - elmélet és gyakorlat

 • Az online (Internetes) kereskedelem és a versenyjog kapcsolata [3]

 • A szakmai kamarák és a TÉSZ [4] -ek tevékenységének megítélése a közösségi és a magyar versenyjogban, különös tekintettel az engedékenységi politika alkalmazására

 • A tovább eladási ármegkötés (RPM, resale price maintenance) empirikus vizsgálata

 • A közös erőfölény megállapíthatósága - elmélet és jogalkalmazási gyakorlat - kartell versus közös erőfölény

 • A Római Egyezmény [5] és a versenyfelügyeleti eljárás kapcsolata (például a tisztességes eljárás követelménye, stb.)

Terjedelem: legfeljebb 60.000 karakter (lábjegyzetek, végjegyzetek, tartalom- és irodalomjegyzék, valamint szóközök nélkül számítva). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár (minden megkezdett 1000 karakter túllépés esetén 1 pont levonás jár).

Leadási határidő: 2010. április 30. (postai bélyegző szerint)

Eredményhirdetés: 2010. júniusában

A pályamunkák díjazása:

1. hely

250 000 Ft

2. hely

200 000 Ft

3. hely

150 000 Ft

A pályadíj adóköteles jövedelem.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban további felvilágosítás a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának munkatársától, dr. Tölgyes Katinkától (tel: (1) 472-8949, e-mail: TOLGYES.Katinka@gvh.hu ) kérhető.

A résztvevők, meghirdetés

A pályázatra az ország egyetemei és főiskolái nem-posztgraduális hallgatóinak jelentkezését várjuk. A verseny ily módon értett "zártkörűségének" biztosítása érdekében azt kérjük a hallgatóktól, hogy a beadott pályamunkákat a témáért az intézménynél illetékes személy (pl. tanszékvezető vagy témavezető) aláírásával lássa el, vagy iskolalátogatási igazolást nyújtsanak be.

Lehetőség van arra, hogy legfeljebb két - a fenti feltételeknek megfelelő - pályázó közös pályamunkát adjon be. Ebben az esetben (helyezéstől függően) a pályadíj fele-fele arányban illeti a pályázókat.

A pályamunkát írók számára biztosítjuk a GVH könyvtárának használatát. Időpontot egyeztetni Rutkai Ágnes könyvtárossal a (1) 472-8992-es telefonszámon lehet.

A pályamunkák benyújtása

A pályamunkákat a hallgatóknak kinyomtatva két példányban és elektronikus adathordozón (floppy- vagy CD lemezen) Word dokumentum formátumban, jeligével jelölt borítékban, postai úton kell megküldeniük a Versenykultúra Központnak (1245 Budapest 5., Pf. 1036.), de személyesen is át lehet adni a GVH postabontójában (1054 Budapest, Alkotmány u. 5. fsz.). A pályamunka nem tartalmazhatja a hallgató és tanintézménye nevét, a név helyett a jeligét kell feltüntetni, valamint a kinyomtatott pályamunkát nem kell aláírni. A pályamunkát tartalmazó borítékon belül, ugyanazzal a jeligével jelölt, külön lezárt borítékban kell feltüntetni a pályázó nevét, értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét és az egyetem/főiskola nevét, a látogatott évfolyam számát, a témáért felelős tanár igazolását vagy az iskolalátogatási igazolást arról, hogy a pályázó adott intézmény (nem-posztgraduális) hallgatója.

A pályázatok értékelésének módja

A verseny szervezéséről, a pályamunkák pártatlan értékeléséről a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja gondoskodik. A pályamunkákat értékelő bizottságban a Gazdasági Versenyhivatal munkatársai vesznek részt, akik egységesített szempontrendszer alapján bírálják el a dolgozatokat. A plagizáló, vagy tartalmilag értékelhetetlen dolgozatok kizárásra kerülnek. Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás. A pályamunkák értékelése az eredményhirdetést követően megismerhető.

Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a Versenykultúra Központ írásban értesíti a pályázókat. Az első három helyezett dolgozatát a Versenykultúra Központ a honlapján ( www.versenykultura.hu ) közzéteszi.

 • [1] A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, a versenykorlátozó megállapodások, és az erőfölénnyel való visszaélésekre irányuló vizsgálatok során hogyan jelenik meg a vizsgált magatartás hatásának értékelése: az egyes ügycsoportokat összevetve melyekben szükséges a hatás vizsgálata a törvény, és melyekben az esetek alapján, miben hasonlít vagy tér el a hatásvizsgálat jelentősége, tartalma, mélysége; az egyes ügycsoportok mennyire homogének ebben a tekintetben.

 • [2] A kétoldalú piacokon (például médiapiacokon) a vállalatok viselkedésének milyen sajátosságai vannak; a helyettesítés-vizsgálat, a piac-meghatározás (SNNIP teszt), az erőfölény-elemzés és a versenyhatások elemzése miért és miben különbözhet az egyoldalú piacokon alkalmazott megközelítésektől; lehetséges-e és ha igen, milyen körülmények mellett, hogy csak az egyik oldalon jelentkezik érdemi versenyprobléma, és így csak azon az oldalon szükséges valamilyen versenyjogi, vagy szabályozói beavatkozás.

 • [3] Az online kereskedelem, a webshopok gyors ütemű fejlődése kihívások elé állítja a versenyjogi szabályozást és a jogalkalmazást is. Különösen fontosnak mutatkozik az aktív-passzív értékesítés elhatárolásának kérdése az Internetes értékesítéssel kapcsolatban, vagy az online és hagyományos üzletek viszonyában felmerülő "potyázás? problémaköre, illetve a szelektív értékesítési rendszerek témája. A pályázótól azt várja a GVH VKK, hogy bontsa ki és elemezze a felmerülő főbb problémákat (esetleg egy részkérdésre koncentrálva), és fejtse ki, hogy véleménye szerint a versenyjogi szabályozásnak (és gyakorlatnak) milyen módon érdemes kezelnie a kérdést.

 • [4] Termelői értékesítő szövetség.

 • [5] Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában 1950. november 4-én kelt egyezmény.