Pályázati kiírás
A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja

"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban"

címmel országos pályázatot hirdet a magyar és a közösségi versenyjog tárgyában egyetemek és főiskolák nem-posztgraduális hallgatói részére

2008-ban az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés pályamunkák beérkezését várjuk:

 • Szakmai kamarák tevékenységének megítélése a közösségi és a magyar versenyjogban

 • Kommunikációs kampányok háborúja egyes szektorokban, különösen infokommunikációs és banki területeken

 • Verseny a lakossági bankpiacon

 • Az egészségügyi reformok tapasztalatai a versenypolitika szempontjából

 • A kartellek által okozott károk számszerűsítése

 • A fúzióból származó hatékonyságnövekedés mérése; szimulációs modellek

 • Az ökonometriai elemzés szerepe és lehetőségei a fúziókontrollban (szabadon választott országok jogesetein bemutatva)

 • Közös vállalkozások versenyjogi kezelése az EU-ban

 • A versenyhatóság és a szabályozó hatóság kapcsolata, szerepe a piacfelügyeletben

 • Árdiszkrimináció alkalmazási gyakorlata és hatása a versenyre

 • Nélkülözhetetlen eszközök megítélésének bemutatása egy helyi közszolgáltatási piacon keresztül

 • Árukapcsolási gyakorlatok hatása a versenyre és versenyjogi megítélése

 • A túlzó árazás (excessive pricing), mint erőfölénnyel való visszaélés értelmezése és kezelése a magyar / nemzetközi versenyhatóságok gyakorlatában

 • Közgazdasági megfontolások a 82. cikk reformjában

 • A Microsoft-ügy következményei

 • Az egyoldalú banki szerződésmódosítási jog kikötésének és alkalmazásának jogi vetületei

Terjedelem:

legfeljebb 60.000 karakter (lábjegyzetek, végjegyzetek, tartalom- és irodalomjegyzék, valamint szóközök nélkül számítva). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár (minden megkezdett 1000 karakter túllépés esetén 1 pont levonás jár).

Leadási határidő:

2008. június 1. (postai bélyegző szerint)

Eredményhirdetés:

2008. július

A pályamunkák díjazása:

1. hely

250.000 Ft
és részvétel egy nemzetközi versenyjogi konferencián

2. hely

180.000 Ft

3. hely

120.000 Ft

A pályadíj adóköteles jövedelem.

A pályázati feltételekkel kapcsolatban további felvilágosítás a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának munkatársától, dr. Mándicsné dr. Szél Virágtól (tel: (1) 472-8979, e mail: MANDICSNE_SZEL.Virag@gvh.hu ) és dr. Tölgyes Katinkától (tel: (1) 472-8949, e mail: TOLGYES.Katinka@gvh.hu ) kérhető.

A résztvevők, meghirdetés

A pályázatra az ország egyetemeinek és főiskoláinak nem-posztgraduális hallgatóinak jelentkezését várjuk. A verseny ily módon értett "zártkörűségének" biztosítása érdekében azt kérjük a hallgatóktól, hogy a beadott pályamunkákat a témáért az intézménynél illetékes személy (pl. tanszékvezető vagy témavezető) aláírásával lássa el, vagy iskolalátogatási igazolást nyújtsanak be.
Lehetőség van arra, hogy legfeljebb két - a fenti feltételeknek megfelelő - pályázó közös pályamunkát adjon be. Ebben az esetben (helyezéstől függően) a pályadíj fele-fele arányban illeti a pályázókat, első helyezés esetén a nemzetközi versenyjogi konferencián való részvételt mindkét pályázó számára biztosítjuk.
A pályamunkát írók számára biztosítjuk a GVH könyvtárának használatát. Időpontot egyeztetni Rutkai Ágnes könyvtárossal a (1) 472 8992-es telefonszámon lehet.

A pályamunkák benyújtása

A pályamunkákat a hallgatóknak kinyomtatva két példányban és elektronikusan Word dokumentum formátumban, jeligével jelölt borítékban, postai úton kell megküldeniük a Versenykultúra Központnak (1245 Budapest 5., Pf. 1036.), de személyesen is át lehet adni a GVH postabontójában (1054 Budapest, Alkotmány u. 5. fsz.). A kinyomtatott pályamunka nem tartalmazhatja a hallgató és tanintézménye nevét, a név helyett a jeligét kell feltüntetni.
A pályamunkát tartalmazó borítékon belül, ugyanazzal a jeligével jelölt, külön lezárt borítékban kell feltüntetni a pályázó nevét, értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét és az egyetem/főiskola nevét, a látogatott évfolyam számát, a témáért felelős tanár igazolását (vagy az iskolalátogatási igazolást) arról, hogy a pályázó adott intézmény (nem-posztgraduális) hallgatója.

A pályázatok értékelésének módja

A verseny szervezéséről, a pályamunkák pártatlan értékeléséről a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja gondoskodik. A pályamunkákat értékelő bizottságban a Gazdasági Versenyhivatal munkatársai vesznek részt, akik egységesített szempontrendszer alapján bírálják el a dolgozatokat.
Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás.
Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a Versenykultúra Központ írásban értesíti a pályázókat.
Az első három helyezett dolgozatát a Versenykultúra Központ a honlapján közzéteszi.