Pályázati kiírás

 

A Gazdasági Versenyhivatal
„Versenyjog Magyarországon és az EU-ban”
címmel országos tanulmányi versenyt hirdet
a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók részére

 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 1999. óta hirdeti meg "Versenyjog Magyarországon és az EU-ban" elnevezésű tanulmányi pályázatát. A tanulmányi pályázat alapvető célja a fiatal generáció érdeklődésének felkeltése a versenyjog, a versenypolitika és a piacelmélet, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal témaköre iránt, illetve ösztönzése tudásának szélesítésében, ismereteinek elmélyítésében.

2016-ban az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés pályamunkák, dolgozatok beérkezését várjuk:

1.

Erőfölényben lévő vállalkozás különleges felelősségével kapcsolatos joggyakorlat az Európai Unió Bíróságának döntései tükrében

2.

A pontgyűjtő kampányok használatának indokai, hatása, hatékonysága

3.

Megfelelés érdekében tett erőfeszítések, önszabályozás a vállalkozások gyakorlatában (a bírságközleményre is tekintettel)

4.

A fúziókontroll korszerű közgazdasági elemzési módszereinek összefoglaló vagy egy-egy módszerre fókuszáló bemutatása, értékelése, különös tekintettel a jelentősebb európai ügyek tapasztalataira

5.

A „sharing economy” jelenség és a verseny kapcsolódási pontjai

6.

A hub-and-spoke kartellekkel kapcsolatos ügyek tapasztalatainak elemzése

7.

Az önvád tilalma és a hatóságot terhelő tényfeltárási kötelezettség alkotmányos elveinek egyensúlya

8.

Büntetőeljárási eszközök alkalmazása a kartellek felderítésében – EU tagállamok tapasztalatai

9.

A kartellben részes vállalkozásoktól elkülönült piacon működő vállalkozás felelőssége a kartellben való közreműködésért

10.

A settlement alkalmazási tapasztalatainak fölmérése az ECN-hatóságok gyakorlatában

11.

Az engedékenységi politikák eredményessége az ECN-ben

12.

A viszonteladási árak ajánlásának megengedhetősége a hazai- és európai versenyhatóságok gyakorlatában

13.

Horizontális információcsere független harmadik félen keresztül az európai és magyar gyakorlatban

Terjedelem: legfeljebb 60.000 karakter (lábjegyzetek, végjegyzetek, tartalom- és irodalomjegyzék, valamint szóközök nélkül számítva). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár (minden megkezdett 1000 karakter túllépés esetén 1 pont levonás jár).

Leadási határidő: 2016. június 6. (postai bélyegző szerint)

Eredményhirdetés: várhatóan 2016 szeptemberében

A pályamunkák, dolgozatok díjazása:

1. hely 400.000 Ft

2. hely 300.000 Ft

3. hely 200.000 Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem.

A versenyen való részvétel feltételeivel kapcsolatban a GVH-tól további felvilágosítás írásban, a versenykultura@gvh.hu címen kérhető.

Részvételi feltételek

A versenyre egyetemek és főiskolák alapképzésben (osztatlan képzés, BSc/BA/MSc/MA képzés) résztvevő hallgatók magyar nyelvű pályázatait várjuk. Azon hallgatók pályázhatnak, akik a pályamunkák leadási határidejekor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek akár hazai, akár határon túli felsőfokú oktatási intézményben, amelynek alátámasztására iskolalátogatási igazolás benyújtását kérjük a hallgatóktól.

Lehetőség van arra, hogy legfeljebb két – a fenti feltételeknek megfelelő – hallgató közös pályamunkát adjon be. Ebben az esetben (helyezés esetén) a pályadíj fele-fele arányban illeti meg őket.

A pályamunkát, dolgozatot írók számára biztosítjuk a GVH könyvtárának használatát. Időpontot egyeztetni Rutkai Ágnes könyvtárossal a (1) 472-8992-es telefonszámon lehet.

A versenyen a GVH munkatársainak közeli hozzátartozói nem indulhatnak (Ld. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 2. szerinti hozzátartozó fogalom).

A pályamunkák, dolgozatok benyújtása

A pályázás jeligével történik. A dolgozatot jeligévelkell ellátni, az nem tartalmazhat a hallgató(k) azonosítására alkalmas adatot(név, elérhetőség, stb.), valamint nem szabad aláírni! Az így elkészített pályamunkát kinyomtatva két példányban és elektronikus adathordozón (CD vagy DVD lemezen, illetve pen drive-on, vagy elektronikus levél útján a versenykultura@gvh.hu címen), Microsoft Office Word 2010 fájlformátumban kell benyújtani lezárt, nagyméretű borítékban postai úton (cím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.) vagy személyesen (a GVH épületében, cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. fszt.). A nagyméretű borítékon fel kell tüntetni a választott jeligét és a következő szöveget: „Tanulmányi verseny 2016”. A pályamunkát tartalmazónagyméretű borítékon belül, ugyanazzal a jeligével jelölt, külön lezárt kisebb borítékban kell megadni a hallgató adatait: név, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím és az egyetem/főiskola neve, a látogatott évfolyam száma; megjelölni a választott témát (számmal elegendő); és csatolni az iskolalátogatási igazolást.

A dolgozatok, pályamunkák értékelésének módja

A verseny szervezéséről, a pályamunkák pártatlan értékeléséről a GVH gondoskodik. A jeligés dolgozatokat a GVH munkatársai értékelik egységesített szempontrendszer alapján. A plagizáló, vagy tartalmilag értékelhetetlen anyagok kizárásra kerülnek. Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás. A pályamunkák értékelése az eredményhirdetést követően megismerhető.

Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a GVH elektronikus levél útján értesíti a jelentkezőket. Az első három helyezett dolgozatát a GVH a www.versenykultura.hu honlapon közzéteszi.